ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

بهمن قره داغی در یک نگاه

........................................................... مدیریت پوشه کا ر،  جورچین دانستن ، توانستن و بکاربستن در ارزش یابی کیفی – توصیفی ، نشر کورش چاپ ، 1388 ............................................................. “  ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 286 بازدید

فهرست مطالب کتاب مدیریت پوشه کار

پیش‌گفتار یازده سرآغاز پانزده   بخش اول: کلیاتی از ارزشیابی کیفی- توصیفی 1 مقدمه 3 ارزشیابی تحصیلی چیست؟ 6 اهمیت ارزشیابی تحصیلی‌ در دوره‌ی ابتدایی 12 ضرورت تغییر نظام ارزشیابی فعلی 14 ارزشیابی کیفی - توصیفی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 177 بازدید

فهرست مطالب موجود در کتاب سنجش مشاهده ای

  م تفاوت مشاهده با دیدن  /32  انواع مشاهده  /34 مشاهده مستقیم  /36               مشاهده ایستا  /37 مشاهده غیر مستقیم  /38 مشاهده تلفیقی  / 39                    امتیازها وتنگناهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 127 بازدید

پس‌خوراند خوانش کتاب :راهنمای معلم در ارزش یابی کیفی ( توصیفی )» دفتر تالی

آزمون‌های عملکردی) پوشه کار، مشاهده ،در حول فرایند یاددهی - یادگیری فراهم می‌نماید تا براساس آن بازخوردها‌ی کیفی – توصیفی  موردنیاز، ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 146 بازدید
دی 96
13 پست
آذر 96
3 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
1 پست
تیر 96
2 پست
شهریور 94
4 پست
مرداد 94
1 پست
خرداد 94
4 پست
اسفند 93
4 پست
بهمن 93
10 پست
دی 93
6 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
1 پست
بهمن 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
2 پست
مرداد 89
2 پست
خرداد 89
6 پست
اسفند 88
4 پست
آبان 88
1 پست