فهرست مطالب کتاب مدیریت پوشه کار

پیش‌گفتار

یازده

سرآغاز

پانزده

 

بخش اول: کلیاتی از ارزشیابی کیفی- توصیفی

1

مقدمه

3

ارزشیابی تحصیلی چیست؟

6

اهمیت ارزشیابی تحصیلی‌ در دوره‌ی ابتدایی

12

ضرورت تغییر نظام ارزشیابی فعلی

14

ارزشیابی کیفی - توصیفی چیست؟

17

تفاوت ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی موجود (سنتی)

20

تاریخچه‌ی ارزشیابی توصیفی

22

اهداف ارزشیابی توصیفی

27

ویژگی‌های ارزشیابی توصیفی

28

 

ابزارهای ارزشیابی توصیفی

29

شیوه‌های بازخورد در ارزشیابی توصیفی

31

نتایج و پیامدهای مورد انتظار ارزشیابی توصیفی

35

نتایج حاصل از 5 سال طرح آزمایشی ارزشیابی توصیفی

35

تفاوت‌های نظام ارزشیابی موجود با نظام ارزشیابی مطلوب

37

 

بخش دوم: مدیریت پوشه کار

41

مقدمه

43

سنجش مبتنی بر عملکرد

46

پوشه کار

48

مفهوم پوشه کار

49

ضرورت استفاده از پوشه کار

53

برخی از مزیت‌های استفاده از‌ پوشه کار

56

برخی از محدودیت‌های روش پوشه کار

59

انواع پوشه کار‌

60

اجزاء و عناصر پوشه کار

61

پوشه

61

جلد و مشخصات روی جلد

62

فهرست محتوا

63

برگ شرح حال

65

محتوا

66

نمون‌برگ خود ارزیابی دانش‌آموز

68

نمون‌برگ ارزیابی معلم

69

نمون‌برگ ارزیابی والدین

72

نمون‌برگ پیشرفت

73

رهنمودهایی برای ایجاد پوشه کار‌ ‌

77

مراحل تهیه‌ی پوشه کار

79

مرحله‌ی اول: برنامه‌ریزی و سازماندهی

79

مرحله‌ی دوم: مرحله جمع‌آوری و انتخاب شواهد

82

مرحله‌ی سوم: مرحله ارزشیابی و ارایه‌ی بازخورد

87

الف) تعریف عملیاتی ملاک‌ها

90

ب) مشخص کردن روش ارزیابی

91

ج) مشخص کردن نشانگرهای هر ملاک

92

چهکسانی،چهوقتوبهچهمنظوریازپوشهکارونتایجارزیابی آن‌ استفاده می‌کنند؟

93

دانش‌آموز

94

معلم

96

دانش‌آموز - معلم

97

دانش‌آموز - دانش‌آموز

97

دانش‌آموز - گروه

97

دانش‌آموز - والدین

98

دانش‌آموز - معلم - والدین

98

مدیر واحد آموزشی

98

منابع

103

منابع فارسی

105

منابع خارجی

111

/ 0 نظر / 37 بازدید