پست های ارسال شده در بهمن سال 1393

گزارش پیشرفت تحصیلی فرصت یا تهدید

  شکل اول دوم سوم درس کمی ( نمره) کیفی(رتبه) توصیف عملکرد قران 10 قابل قبول به درس قرآن علاقه دارد  و تلاش زیادی هم می کند  اما در خواندن آیات و عبارات ... ادامه مطلب
/ 77 نظر / 469 بازدید

توانا بود هر که دانا بود

در دنیایی  که دانشواطلاعات،محوررشدوتوسعه  تلقی می گردد  و  فرایندجهانیشدن،راهرابهسویجامعهایدانشمدارمیگشاید، دل دادن  و ماندن در الگوها و مهارت های که تاریخ ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 88 بازدید

نخستین جلسه تخصصی شورای راهبری ارزشیابی کیفی- توصیفی کشوری

نخستین جلسه تخصصی شورای راهبری ارزشیابی کیفی- توصیفی کشوری با هدف استقرار درست برنامه د روز یک شنبه 21 بهمن ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 84 بازدید

راهبردهایی برای تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی – تربیتی دوره ابتدایی

مدرسان محترم شوراهای راهبری ارزشیابی کیفی – توصیفی استحضار دارید که ارزشیابی کیفی – توصیفی، الگویی است که در ظاهر به ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 309 بازدید

راهنمای تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی ( کارنامه) ارزشیابی کیفی توصیفی 6 پایه ابتدیئ

راهنمای تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی – تربیتی جدید ارزشیابی کیفی – توصیفی در شش پایه ی دوره  ابتدایی  به استان ... ادامه مطلب
/ 39 نظر / 495 بازدید