پست های ارسال شده در شهریور سال 1393

دفتر مدیریت فرایندهای یادگیری و عملکرد برای سال 1393

  نقشه مفهومی تولید دفتر       سخن آغازین / 1 صفحه اهـداف دوره‌ی ابتـدایی( اول تا ششم) 4 صفحه دستورالعمل چگونگی مراحل ثبت در دفتر  ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 442 بازدید