پست های ارسال شده در اسفند سال 1388

بهمن قره داغی در یک نگاه

........................................................... مدیریت پوشه کا ر،  جورچین دانستن ، توانستن و بکاربستن در ارزش یابی کیفی – توصیفی ، نشر کورش چاپ ، 1388 ............................................................. “  ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 286 بازدید

فهرست مطالب کتاب مدیریت پوشه کار

پیش‌گفتار یازده سرآغاز پانزده   بخش اول: کلیاتی از ارزشیابی کیفی- توصیفی 1 مقدمه 3 ارزشیابی تحصیلی چیست؟ 6 اهمیت ارزشیابی تحصیلی‌ در دوره‌ی ابتدایی 12 ضرورت تغییر نظام ارزشیابی فعلی 14 ارزشیابی کیفی - توصیفی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 177 بازدید

فهرست مطالب موجود در کتاب سنجش مشاهده ای

  م تفاوت مشاهده با دیدن  /32  انواع مشاهده  /34 مشاهده مستقیم  /36               مشاهده ایستا  /37 مشاهده غیر مستقیم  /38 مشاهده تلفیقی  / 39                    امتیازها وتنگناهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 127 بازدید