پست های ارسال شده در آبان سال 1388

پس‌خوراند خوانش کتاب :راهنمای معلم در ارزش یابی کیفی ( توصیفی )» دفتر تالی

آزمون‌های عملکردی) پوشه کار، مشاهده ،در حول فرایند یاددهی - یادگیری فراهم می‌نماید تا براساس آن بازخوردها‌ی کیفی – توصیفی  موردنیاز، ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 146 بازدید