راهنمای عمل

راهنمای چگونگی تکمیل فرم شماره 5 یعنی « ثبت عملکرد دانش آموز » در دفترفرآیند های یادگیری و عملکرد تحصیلی

 نکته ی اول چنانکه پیش از این نیز گفته ام یادمان باشد که این فرم،  یکی از ابزارهای در اختیار معلم است .  پس استفاده از ابزار به این معنی است که باید  هدفی را محقق گرداند.  بر این اساس در این فرم معلم می تواند در صورت نیاز ،  روند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را متناسب با هدف ها و انتظارات دروس ،  ثبت نماید .

در ثبت عملکرد دانش آموز با توجه به این مهم که مخاطب انچه معلم در این فرم می نویسد خود معلم است  و اوست که هر وقت بخواهد در خصوص پیشرفت تحصیلی دانش آموزان قضاوتی آگاهانه و درست و نزدیک به واقعیت یادگیری ، ارائه دهد نیاز دارد  به  پوشه کار و... و از جمله این یادداشت های خود،  که در فرم شماره پنج درج شده نیز مراجعه می کند و از آنها یاری می گیرد .

-  یادآوری و تاکید می گردد در صورتی که امکان ِ مستند سازی پیشرفت تحصیلی -تربیتی دانش آموز در پوشه کار ، فراهم است ، نیازی نیست که معلم این فرم را برای همه‌ی دانش آموزان تکمیل نماید .

دوم اینکه برخی از دوستان می پرسند  علامت درصد و عدد و ... یعنی چه و چگونه باید عمل کرد؟ بدین معناست که چون مخاطب این فرم خود معلم است پس او می تواند از مقیاس ها و مقادیر کمی و نشانه ها و ...نیز به صورتی که معنا دار باشد استفاده کند .یعنی اگر قبلا در مورد دانش آموزی که یکی از شعرهای کتاب فارسی خوانداری را حفظ کرد می نوشت :

شعر روباه و زاغ را به خوبی حفظ کرد ه و مفهوم آن را به درستی درک می نماید و... اکنون می تواند بنویسد :

شعر روباه و زاغ را100 در 100 حفظ کرد ه و مفهوم آن را به درستی درک می نماید و...  

به عبارتی در توصیف عملکرد دانش اموز هیچ محدودیتی ندارد و هرگونه که درست ترین تصویر را می تواند ارائه کند آزاد است .

 

/ 4 نظر / 8 بازدید
مهر تابان

با سلام و عرض تسلیت ایام سوگواری امام حسین(ع) ممنون از راهنمایی خوبتون.

آسمان

سلام .این ها همه سوالاتی است که بیش تر معلمان و همکارای می پرسند .ممنونم از اطلاع رسانی شما .

سهراب شکرانه

با سلام ازسال اولی هم که این دفترنمره آمد بنده فرم 5رابراساس اهداف مبتنی برفرآیندهای رفتاری وبانیم نگاهی به اهداف درج شده درکارنامه پرمی کردم ومی دانستم دیریا زود به این نتیجه همه خواهندرسید.البته با به کاربردن درصد که کمی نگری است درارزشیابی توصیفی مخالفم مثلابیان کنیم که به 90درصدشعرروباه وزاغ مسلط است زیرانشان نمی دهدکه به کدام قسمت آن؟چرا؟وبه کدام فرآیندازبرخوانی شعر؟وبیان کمی به ندرت می توانددارای معنی درتعلیم وتربیت مبتنی برارزشیابی توصیفی باشد .اولین هدف ارزشیابی کیفی که توصیفی هم اززیرمجموعه های آن است یادگیری تا حدتسلط(دستیابی به همه ی اهداف آن پایه) است وتاشاگردی به این حدنرسیده نبایدازیک پایه به پایه ی بالاتربرودوراهکارهای مداخله ای موثربه همین منظوردرارزشیابی توصیفی گنجانده شده است.البته عده ای درقدیم(نظام کمّی) این حدتسلط را نمره ی بالاترازهفده نیم تعبیرمی کردندکه نادرست است.می توان درصورت نرسیدن شاگردبه هدف میزان پیشرفت اودرفرآیندها واین که هنوزبایدبه کدام فرآیندها بایدتسلط پیداکندتابه هدف برسدرابه صورت توصیفی بیان کرد.من ازشماشناختی ندارم ولی نمی توان نظرهرکسی باهرمدرکی وهرمقامی رابدون پشتوان

سهراب شکرانه

ادامه : بدون پشتوانه علمی وتحقیقاتی تاییدشده توسط مراجع صاحب صلاحیت علمی بین المللی پذیرفت اگرشمامعتقدیدکه درارزشیابی توصیفی استفاده ازنمادهای کمّی می تواندجای جملات توصیفی راپرکندبایدنظرخودرابا اسنادمعتبرتحقیقات میدانی درکشورومجامع علمی بین المللی اثبات کنیددرآن صورت می توان به گفته ی شمااعتمادکرددرحالی که حتی ممکن است فاقدیک کرسی نظریه پردازی فعال ملی ویابین المللی درزمینه ی ارزشیابی توصیفی باشیدوهمه راباطرزفکرخودگمراه کنید.دربقیه موضوعات نظرشما مغایرتی با ارزشیابی ندارد.وثبت عملکردهم فقط یکی ازابزارهای شناخته شده ی توصیفی است البته درسال های اول اجرای ارزشیابی توصیفی دفترنمره نبودما برای هرشاگرددربرگه ای عملکردش ثبت می کردیم. موفق باشید