فهرست مطالب موجود در کتاب سنجش مشاهده ای

 

م

تفاوت مشاهده با دیدن  /32

 انواع مشاهده  /34

 • مشاهده مستقیم  /36              
 • مشاهده ایستا  /37
 • مشاهده غیر مستقیم  /38
 • مشاهده تلفیقی  / 39                   

امتیازها وتنگناهای سنجش مشاهده ای  /40

حیطه های کاربرد سنجش مشاهده ای  /42

v      حیطه مهارتی  /43

 • نقش مشاهده درانواع آزمون های عملکردی /48
 •  1) آزمون کتبی عملکردی  /48
 • 2)آزمون شناسایی /51     
 • 3) آزمون انجام عملکرد در موقعیت های شبیه سازی شده  /52 
 •  4) نمونه کار  /55

v      حیطه اجتماعی وعاطفی /57

v      حیطه جسمانی  /64

ابزارهای سنجش مشاهده ای  /66

    الف) فهرست وارسی  /72

}         چیستی فهرست وارسی  /72     

}         ویژگی ها ی فهرست وارسی  /74

}         قواعد تهیه فهرست وارسی  /75

}         اجزا و عناصر فهرست وارسی  /77

 •  
  • مشخصات دانش آموز  /77
  • تاریخ  /78
  • عنوان یا موضوع  / 78
  • سنجه ها  / 79
  • مقیاس ها  /80

}         ارزش یابی فهرست  وارسی  /81

ب) مقیاس درجه بندی  /83

}          چیستی مقیاس درجه بندی  /83

}         ویژگی ها ی مقیاس درجه بندی  /83 

}           انواع مقیاس درجه بندی   /84

 •  
  • الف) مقیاس درجه بندی عددی   /84                                                
  • ب) مقیاس درجه بندی نگاره ای   / 85
  • ج) مقیاس درجه بندی نگاره ای توصیفی  /87     

}          قواعد تهیه مقیاس درجه بندی  /88

ج) رویداد ‌نگاری  /89

}         چیستی  رویداد ‌نگاری  /89

}         ویژگی های رویداد ‌نگاری  /90                                                                                           

}         قواعد انجام و تهیه گزارش رویداد ‌نگاری   /91

}         اجزا و عناصر  گزارش رویداد نگاری  /94

 • مشخصات دانش آموز   /94                                               
 • تاریخ ، زمان و محل و مکان رویداد  /95 
 •  
  • عنوان یا موضوع رویداد  / 96
  • توصیف عینی رویداد  /96
  • تفسیر و تحلیل  رویداد   /96 
  • ارائه راهکار  / 97

}         نمونه  ی عملی رویداد نگاری  /98

مراحل  اجرای سنجش مشاهده ای  /101           

v      مرحله اول :  قبل از سنجش مشاهده ای   / 102

 •  
  • تعیین اهداف  /103                                             
  • تعیین سنجه ها  / 104
  • طراحی یا انتخاب ابزار های لازم  /105                                                 
  • تعیین مقیاس  /112
   • الف) مقیاس اسمی  /112
   • ب ) مقیاس ترتیبی   /113
   • ج) مقیاس فاصله‌ای  /114
   • د)  مقیاس نسبتی /115
  • تمرین مشاهده   / 116

v      مرحله دوم :  هنگام سنجش مشاهده ای   /117

 •  
  • انضباط و اداره کلاس  /117
  • کاربرد عملی ابزارها   /118
 • بازخورد   /118

v      مرحله سوم :  بعد  از سنجش مشاهده ای  /122

 •  
  • تحلیل و تفسیر مشاهدات   /122
  • بازخورد  / 122
  • درج در پوشه کار   /123

چه کسانی غیراز معلم در سنجش مشاهده ای ، مشارکت دارند؟   /124

}         اولیاء دانش آموز  / 124

}         دانش آموز  / 128

منابع   / 131

}         منابع   فارسی    / 133

}       منابع   خارجی  / 136

 

رکز پخش : تهران : خ ترکمنستان –نبش کوچه سرو – پلاک 2- طبقه پنجم – واحد 

 

 14 تلفن : 88427838  و 88459412  

........................................................................................

/ 0 نظر / 131 بازدید