کارگاه شماره ٢ ارزش یابی کیفی -توصیفی

دلایل زیادی با پشتوانه نظری کافی داریم ( پیشنهاد می گردد کتاب« مدیریت بازخورد » را مطالعه فرمایید ) که  در دوره ابتدایی با توجه به ویژگی های سنی و روانشناختی دانش آموزان ،بهتر است  از این دست از بازخوردها در فرایند یادگیری دانش آموز  خودداری کنیم  چراکهاین نوع از بازخورد ها  :

v     چون زبانی قابل فهم برای برقراری ارتباط ندارند ،تفسیر درستی از موفقیت ها و خطاهای  دانش‌آموزان ارائه نمی‌نماید .

v      چون توصیه‌هایی برای توسعه و بهبود یادگیری ارائه نمی نماید  دانش آموزان ازروند و چگونگی  تلاش، پیشرفت و موفقیت‌های خود آگاه نمی گردند  .

v     دانش آموزان در مهندسی جریان یادگیری جایگاه خود را به خوبی درک نمی نمایند .

v     به دانش آموزان کمک نمی کند تا با محتوای مباحث درسی عمیقاً درگیر شوند.

v      فرآیند یادگیری  دانش‌آموزان را سست می‌نمایند

v     و...

توصیه می شود نظرات دوستانم را که همگی از مدرسان ارزشیابی کیفی – توصیفی می باشند را مطالعه فرمایید : 

 سید محمد رضا موسوی زاهد   که خود از دانایان این حوزه می باشد  در پاسخ به این پرسش می نویسد : زمانی که بحث ،ارزشیابی از کیفیت آموزش ویادگیری بهینه است،به هیچ وجه نمی توان به نمره به عنوان بازخورد مناسبی دل بست.تصور کنید کارنامه ای به اندازه ی یک چهارم کاغذ a4 پراز نمرات بیست در اختیار دانش اموز ووالدین او قرار می گیرد.اولین پرسش آن است که چه اندازه این نمرات قطار شده پشت سرهم ، برای والدین وخود دانش آموز اطمینان حاصل می کند که وی از نظر عاطفی، اجتماعی،اخلاقی ،اعتقادی و.. رشد کرده است.اگر این چنین است چرا دانش آموزان دارای نمره انضباط 20در اجتماعی نمی توانند نقش خود را به عنوان شهروندی موفق ایفا نمایند.چرا با آنکه معدل کل بیست داشته اند در بسیاری از عرصه های علمی واخلاقی دارای افت شدیدند.مقوله کیفیت وادی دیگری را برای بازخور می طلبد.بازخوردی که واقعیات درونی دانش آموز وایده ها ،خلاقیت ها، نگرشهای ناب اورا بسنجد و بزرگنمایی کند.هیچگاه نمره از چنین قدر ومنزلتی برخوردار نبوده است ونتایج حاصل از شیوه های سنتی ،نمره گرا وامتحان محور نمودی از ناتوانی نمره به عنوان بازخوردی عمل گرا ، متقن .منطقی می باشد.

   اسدالله نوروزی  اعتقاد دارد  : هدف اصلی بازخورد در ارزشیابی آگاهی فراگیر از نتیجه‌ی تلاش خود و دریافت راهنمایی برای اصلاح نقاط ضعف یادگیری (تکوین یادگیری) می‌باشد با ارایه‌ی بازخورد کمی هیچ گاه این نتیجه حاصل نمی‌شود زیرا این بازخوردها خود نیاز به توصیف و تبین دارند.در بازخورد کمی تمرکز بر بخش دانستنی‌ها و معلومات است و اهداف عاطفی و مهارتی کمتر قابلیت تبدیل به عدد را دارند در بخش دانستنی هم فقط یادآوری و حافظه پروری تقویت می‌گردد و به تفاوت‌های فردی و خلاقیت ها  و کاربرد آموخته‌ها در موقعیت جدید کمتر پرداخته می‌شود.
در بازخورد کمی هیچ گونه توضیحی در خصوص روش‌ها و شیوه‌های یادگیری(بازخورد فراشناختی) به فراگیر ارایه نمی‌گردد.و در نهایت بازخورد کمی باعث گم شدن هدف اصلی آموزش و پرورش و جایگزین شدن نمره به جای یادگیری می‌شود که خود پیامدهایی چون تقلب ، رقابت ناسالم، استرس و اضطراب و یکی از موانع جدی خلاقیت را به دنبال دارد.( ) 

  رجبعلی کاریزنوی می نویسد : ازآن جا که همه اطلاعات و آموخته ها ورفتارهای  فراگیران در قالب نمره نمی گنجد به عنوان نمونه دانش آموزی که از درس دیکته ای که شامل صد کلمه می باشد فقط بیست کلمه را غلط بنویسد معلّم به اونمره صفر می دهد گذشته از این که در روحیه ی او اثر منفی می گذارد نمره تنها به خودی خود اثر مطلوب در یادگیری فرا گیران ندارد. سوال این است آیا تنها نمره برای بهبود وضعیّت فرا گیر کافی است ؟ در حالی که دانش آموزی که حدود هشتاد کلمه را درست نوشته ولی تنها به جرم نوشتن بیست کلمه اشتباه نمره صفر ( هیچ ) می گیرد وآن چنان در روح .جسم دانش آموز تاثیر منفی می گذارد که در رفتار وعملکرد دانش آنوز به وضوح دیده می شود وحتّی سالها اثر شوم آن باقی می ماند چه بسا سبب ترک تحصیل فرا گیر شو د.

در مورد امتحانات کتبی دیگر مانند ریاضی وعلوم ودروس دیگر معلم فقط به حاصل عمل ( فراورده ) ثوجّه می کند وآن را بامقیاس کمی اندازه گیری می کند در حالیکه به یقین توانایی هایی در دانش آمزان وجود دارد که در جریان وفرایند و بیان محتوا ویا مرحله بکار بستن آن مطلب روشن تر می شود مه اصلا با قالب های کمی قابل انئازه گیری نیست وبا باز خورد به جا ومناسب که به فرا گیران داده می شود اورا به اصلاح رفتار وارتقاء یادگیری سوق می دهد .

معمولا دانش آموز واولیا ایشان فقط به نمره می نگرند ونسبت به ضعف وقوّت او قضاوت می کنند که دو حالت دارد در صورت تشخیص قوی بودن فرزند خود این تصور در ذهن اوایجاد می شود که دیگر نیاز به تلاش ، مطالعه وتحقیق بیشتر در او خفته می شود .ودر صورت ضعیف بودن دانش آموزاو چگونه می تواند با دیدن نمره مشکلات خود را حل کند . در صورتی که( نمره کم ) مانند سوهان جسم وروح اورا می آزارد . در حالی که باز خورد مناسب وبه موقع است که می تواند فرا گیر را از لبه پرتگاه رهایی بخشد فراگیر هم می تواند به نقاط قوت خویش پی ببرد وآنان را سکوی پرتاب خویش قرار دهد وهم به کمک راهکارهای مناسب معلم می تواند نقاط ضعف خود را برطرف نماید ( باز خورد مناسب ) لازم به ذکراست که فرا گیر ومعلم باید: (بدانند که همه چیز را همگان می دانند و همگان هنوز از مادر زاده نشده اند ) پس باز خورد به موقع است که می تواند به یاد گیری وعمق بخشیدن وفرایند رسیدن به آن را تسهیل نماید .

 باز خورد به منزله نسخه ای می ماند که هم درد را تشخیص داده وهم راهکارهای مناسب ( درمان ) در آن گنجانده شده است .بدون این که به شخصیت فرد آسیبی برساند در صورتی که هیچکدام از مزایای بازخورد صحیح وبه موقع در نمره ومقیاس های کمی به چشم نمی خورد .
در باز خورد می توان به تفاوت های فردی کاملا توجّه نمود در حالی که در نمره باید چشم خود را برروی بسیاری از واقعیت ها بست .
با باز خورد توصیفی است که فراگیر پی می برد در چه موقعیتی قرار دارد وچه فعّالیت هایی را باید انجام دهد در صورتی که با نمره عددی این موارد محقق نمی شود .
باز خورد همچون غذایی رشد دهنده ی عزت نفس خود باوری وانگیزش لازم برای حرکت وتلاش وکوشش در دانش آموزان را فراهم می گرداند که در نمره وکمیت های عددی برعکس باعث شدّت بخشیدن به ضعف دانش آموزان ضعیف می گردد .

باز خورد فرایندی است که یاد گیرنده بدان وسیله از چگونگی یاد گیری خود آگاه می شود وهمین باعث می گردد تا نسبت به اصلاح رفتار خویش اقدام کند باز خورد سبب می شود که فرا گیر نسبت به موقعیت خود آگاه شود . ونمره از این مهم بر خوردار نیست.
در باز حورد است که دانش آموزمی داند چه وضعیّتی دارد وچگونه می تواند وضعیت خود را بهبود بخشد در حالی که با نمره عددی دانش آموز فقط تا حدودی به وضعیت خود پی می برد .آن چه برای دست اندر کاران ، اولیا ومعلمان مهم است دست یابی به توصیف کامل از تلاش ها ، پیشرفت ها وموقعیت دانش آموزان برای ارائه ی کمک وتسهیل شرایط یاد گیری بهتر برای آنان است .که ایم موارد در نمره عددی خیلی کم رنگ است .
باز خورد موثر آموزشی مبتنی بر عملکرد واقعی دانش آموز در فرایند یادگیری از اساسی ترین وزیر بنایی ترین مفاهیم است به طوری که باعث سهولت ، بهبود واستمرار یادگیری دانش آموزان واصلاح و تغییر عملکرد آن ها می شود در صورتی که معلم نمی تواند از نمره دم به یاعت استفاده کند ( در یک جلسه در س چند بار )

 باز خورد فرایندی است که یاد گیرنده بدان وسیله از چگونگی یاد گیری خود آگاه می شود وهمین باعث می گردد تا نسبت به اصلاح رفتار خویش اقدام کند باز خورد سبب می شود که فرا گیر نسبت به موقعیت خود آگاه شود . ونمره از این مهم بر خوردار نیست.
در باز حورد است که دانش آموزمی داند چه وضعیّتی دارد وچگونه می تواند وضعیت خود را بهبود بخشد در حالی که با نمره عددی دانش آموز فقط تا حدودی به وضعیت خود پی می برد .آن چه برای دست اندر کاران ، اولیا ومعلمان مهم است دست یابی به توصیف کامل از تلاش ها ، پیشرفت ها وموقعیت دانش آموزان برای ارائه ی کمک وتسهیل شرایط یاد گیری بهتر برای آنان است .که ایم موارد در نمره عددی خیلی کم رنگ است .
باز خورد موثر آموزشی مبتنی بر عملکرد واقعی دانش آموز در فرایند یادگیری از اساسی ترین وزیر بنایی ترین مفاهیم است به طوری که باعث سهولت ، بهبود واستمرار یادگیری دانش آموزان واصلاح و تغییر عملکرد آن ها می شود در صورتی که معلم نمی تواند از نمره دم به یاعت استفاده کند ( در یک جلسه در س چند بار ) منابع :مدیریت باز خورد
راهنمای ارائه ی باز خورد در ارزشیابی کیفی توصیفی
 مرتضی شکوهی – بهمن قره داغی    

    به زعم  قاسم بایرام زاده :  از مزایای ارزشیابی کیفی-  توصیفی می توان به  کاهش اضطراب و رقابت های ناسالم و تنش های روحی در یادگیری دانش آموزان را نام برد،تا مطابق آن به تدریج دانش آموزان،معلمان و والدین به جای گرایش به سمت نمره،به آموزش و پرورش کیفی بر پایه مهارت های زندگی روی آورند.دریافت بازخورد کمی(نمره ای) از سوی معلم فرآیند یادگیری دانش آموزان را سست می کنددر حالی که بازخوردهای توصیفی،بازخوردهایی با معنا و موثری هستند که دانش آموزان را در جهت شناخت وضعیت پیشرفت یادگیری خود قرار می دهند.و آنان همچنین از این طریق رهنمودهایی برای بهبود یادگیری دریافت می دارند.و نگران کسب نمره نیستند.آنها به دنبال شناخت اشتباه خود در فعالیت های یادگیری هستند.و این فرهنگ در والدین نهادینه شده که به جای نمره از فرزندش می پرسد که«امروز چه  یاد گرفته ای»این عوامل سبب می شود که مسافر کوچک سفر یادگیری سفرش را با آرامش خاطر و اعتماد به نفس کامل دنبال کند.تحقیقات نشان داده است که وقتی معلم به دانش آموز پیشنهاداتی در جهت بهبود کارش می دهد،اگر با اعلام نمره ی دانش آموز همراه باشد،آن پیشنهادات عملاً بی اثر می شوند.درست مثل این که اصلاً ارائه نشده اند.دانش آموزان به دریافت پیشنهادهای غیر امری که آنان را به فکر وا می دارد و یا روش هایی برای بهبود وضع آنان همراه است،علاقه مندی نشان می دهند.

کلید موفقیت«سنجش برای یادگیری»بازخوردتوصیفی است.بازخورد توصیفی ارتباط روشنی بین تفکر دانش آموزان و یادگیری هایی که از  آنها انتظار می رود،ایجاد می کند،تفسیرهای ناقص و فاقد درک را نشان می دهد،برای دانش آموز قدرت کنترل بر مراحل بعدی یادگیری تدارک می بیند و نمونه ای از کار خوب عرضه می کند.

منابع و مآخذ:

1- ارزشیابی در خدمت آموزش:طاهره رستگار2- مدیریت بازخورد:مرتضی شکوهی و بهمن قره داغی3- راهنمای معلم در ارزشیابی کیفی (توصیفی)ویژه ی معلمان پایه ی اول ابتدایی نگاشت اول:شورای برنامه ریزی و تألیف4- باز اندیشی در سنجش کلاسی:ترجمه ی دکتر محمد عسگری- غلامرضا یادگارزاده-دکتر کورش پرند5- ارزشیابی توصیفی الگویی نو در ارزشیابی تحصیلی:دکتر محمد حسنی و دکتر حسین احمدی

 

  

  

بازخورد توصیفی مناسب ( با توجه به تراکم کالبدی بالای  کلاس ,

حجم محتوای برنامه درسی , و.... )چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟

 

 ١) سید محمدرضا موسوی زاهد / اصفهان

بدیهی است از تراکم بالای کلاس در تعدادی از مدارس ونیز محتوای بعضا نامناسب با ارزشیابی توصیفی بعضی از کتابها ، نمی توان چشم پوشید ولی این مشکلات نباید به عنوان سدی در برابر ارزشیابی توصیفی قلمدادشود.تراکم کلاس ومحتوای سنگین کتابها با ارائه ی راهبردهای منطقی،قابل دسترس ومبتنی بر فرهنگ سازی غنی در جامعه قابل حل خواهد بود.لذا باید به این نکته اندیشید که با وضعیت موجود چگونه ارزشیابی را به صورت بهینه اجرا نمود.بازخورد نیز ازهمین موضوع تبعیت می کند.چه کسی ادعا دارد در یک روز برای همه ی دانش آموزان باید بازخورد مکتوب نوشت.؟پس جایگاه سایر یازخوردها چه می شود؟بازخوردهای کیفی بسیار نقش ارزنده ای در باروری اندیشه وافزایش اعتماد به نفس دانش اموزان ایفا می کند به شرط آنکه معلم از مکانیسم استفاده ی صحیح بازخوردها مطلع باشد.بازخوردهای تشویقی،قضاوتی و... هرکدام جایگاه کاربردی خود را دارا می باشند که به درایت ومدیریت ابزار معلمان ربط پیدا می نماید.

      یکی از اشتباهات رایج معلمان در زمینه بازخورد،اصرار بر ارائه بازخوردهای مکتوب در هرجلسه وبرای همه دانش آموزان است.ا ین دسته از معلمان با مفهوم واقعی بازخورد ونقش رهنمودی آن برای اصلاح اشتباهات وضعفهای درسی فراگیران نا آشناهستند ومتاسفانه از سبد کالای متنوع بازخورد ،فقط به بازخورد مکتوب همگانی گرایش یافته اند.بازخورد شفاهی،حسی ودیگر بازخوردها همانقدر مهمند که بازخوردهای کتبی.چه کسی می تواند مدعی شود که فقط بازخورد کتبی ،والدین توصیفی را راضی می کند؟اگر در جلسات توجیهی به طور دقیق به توجیه مفهومی وابزاری والدین پرداخته شود ، این انتظار نابجا ایجاد نخواهد شد.اتفاقا کتاب مدیریت بازخورد آقای قره داغی فصل تازه ای را در زمینه بازخورد گشوده است.

  ٢) اسدالله نوروزی / از کره جنوبی

بازخورد مناسب باید به روشنی گویای نظر معلم یا بازخورد دهنده( والدین، همسال)در مورد وضعیت یادگیری فراگیر باشد و در نتیجه‌ی آن تداوم فعالیت های یادگیری، اصلاح نقاط ضعف و رشد فراگیر حاصل شود. این بازخورد می‌تواند کتبی، شفاهی، نگاره‌ای یا علامتی قابل درک مانند لبخند و اخم از طرف بازخورد دهنده باشد. نکته‌ی مهم اگاهی دادن ، رشد دهنده بودن و قدرت انگیزشی بازخورد است چرا که نقش اصلی معلم خلق چنین محیطی است.برای ارایه‌ی بازخورد موثر با توجه به تراکم بالای دانش‌آموز در کلاس باید:1- از انواع بازخوردهای کیفی از نظر شیوه‌ی ارایه(کتبی، شفاهی و...) استفاده نمود
2- منابع بازخورد متنوع باشد. آموزش فراگیران برای خودسنجی و همسال‌سنجی و دادن بازخورد بسیار راهگشاست حتی در پایه‌ی اول ابتدایی با توجه به تجربه‌ی برخی همکاران بعد از گذشت چند ماه اول سال نتیجه‌ی خوبی داشته است.
3- ارایه ی بازخورد منحصر به وقت خاصی نباشد وبه صورت مستمر از هر فرصتی برای اصلاح و تکوین یادگیری فراگیر استفاده شود.

  ٣) داداشیان

 در مورد بازخورد ها این اتفاق برای من در کلاس بعد از درج نمودن نمرات به صورت کیفی و بعد هم توضیح این که چه قدر از تلاش و نتیجه ی کار او (دانش آموز )لذت بردم افتاد. نمره ی بیست هیچ وقت گویای عملکرد دانش آموز نبود اما جمله ی کوتاه من در مورد کارش و رضایت من از او خوش حالی زاید الوصفی برای این دانش آموز داشت .و حتی می توانستم ببینم وقتی برای دانش آموزی نوشتم که احتیاج به تلاش بیشتری دارد، به دوستانش می گفت که قول می دهم از فردا بیشتر تلاش کنم.

 

 

۵( مهدی سنبل- خوزستان

درخصوص بکارگیری درست و به موقع بازخورد خدمت همکاران محترم  ذکر توصیه ای را لازم می دانم.
 همان طور که می دانیم دانش آموزان پایه اول هنوز توانایی خواندن ونوشتن رابه طورکامل (خصوصادر ماههای اول سال تحصیلی)ندارند،لذا ضروریست ازبازخوردهایی استفاده شود که در عین کوتاهی،ساده وقابل فهم باشد.
 با توجه به تجربه اینجانب استفاده ازبازخوردهای شعری همانند نمونه های زیر تاثیربه سزایی دریادگیری دانش آموزان دارد.
گلم باید بدونه       که خطهای زمینه
کمکش میکنه تا   خطش بشه نمونه
دربازخورد فوق آموزگار به دانش آموزایراد(بدخطی)ورفع آن(استفاده ازخط زمینه)را به زبان ساده بیان می کند.
یا دانش آموزی کلمه آهو  را به این صورت می نویسد اَهو ،آموزگار می تواند ایراد و رفع آن را با بیت زیر به او گوشزد کند.
اَ  اوّل اَناره     آهو که اَ نداره                
لذا اگر همکاران محترم بتوانند با ذوق واستعداد خود چنین بازخوردهایی راتهیه نمایند،خواهند توانست جریان یادگیری را درکلاس خودعمق ببخشند.  

 

 

 

 

 

............................................................................

 

 

۴) قاسم بایرام زاده:معلم نمونه کشوری سال تحصیلی 89-88 و مدرس ارزشیابی کیفی – توصیفی / آذربایجان غربی- شهرستان شوط

بازخورد شامل تمام اشکال گفت و گوهایی است که بین معلم و دانش آموز در فرآیند یاددهی- یادگیری و به منظور هدایت یادگیری انجام می شود.در ارزشیابی کلاسی صرف نظر از این که بازخورد،فرایندی است یا پایانی،کتبی است یا شفاهی،باید واجد ویژگی های زیر باشد:1- صریح و روشن باشد.2- ساده و قابل فهم باشد.3- ناظر بر پیشرفت های دانش آموز باشد.4- پیوسته و به هنگام باشد.5- متناسب با تفاوت های عملکردی و دانش آموز محور باشد.6- از واژه ها و جملات و عبارات مثبت،روشن و معنادار استفاده شود.7- متناسب خصوصیات روان شناختی و سن دانش آموز باشد.تراکم کالبدی بالای کلاس و حجم محتوای برنامه ی درسی ایجاب می کند که اکثر بازخوردهای ما باید شفاهی باشد.فقط در چند مورد که به اهم آن اشاره می شود:1- وقتی که لازم است اولیاء در جریان عملکرد دانش آموز قرار گیرند.2- دانش آموزی اشکال جدی و اساسی در یک فعالیت دارد و معلم تشخیص می دهد با نوشتن بازخورد کتبی تکلیف اولیاء در کمک به دانش آموز روشن می شود.3- وقتی که نمونه فعالیت دانش آموز،در پوشه کار،قرار داده می شود.4- تلاش مهم یا برجسته ای انجام شده و دانش آموز با مراجعه به آن و مرور بازخورد معلم،انگیزه ی تلاش و موفقیت را در خود تقویت می نماید.5-:....

 منابع و مآخذ:

1- ارزشیابی در خدمت آموزش:طاهره رستگار2- مدیریت بازخورد:مرتضی شکوهی و بهمن قره داغی3- راهنمای معلم در ارزشیابی کیفی (توصیفی)ویژه ی معلمان پایه ی اول ابتدایی نگاشت اول:شورای برنامه ریزی و تألیف4- باز اندیشی در سنجش کلاسی:ترجمه ی دکتر محمد عسگری- غلامرضا یادگارزاده-دکتر کورش پرند5- ارزشیابی توصیفی الگویی نو در ارزشیابی تحصیلی:دکتر محمد حسنی و دکتر حسین احمدی

 

/ 14 نظر / 285 بازدید
نمایش نظرات قبلی
داداشیان

در مورد بازخورد ها این اتفاق برای من در کلاس بعد از درج نمودن نمرات به صورت کیفی و بعد هم توضیح این که چه قدر از تلاش و نتیجه ی کار او (دانش آموز )لذت بردم افتاد. نمره ی بیست هیچ وقت گویای عملکرد دانش آموز نبود اما جمله ی کوتاه من در مورد کارش و رضایت من از او خوش حالی زاید الوصفی برای این دانش آموز داشت .و حتی می توانستم ببینم وقتی برای دانش آموزی نوشتم که احتیاج به تلاش بیشتری دارد، به دوستانش می گفت که قول می دهم از فردا بیشتر تلاش کنم.

سيد محمدرضا موسوي زاهد

يكي از اشتباهات رايج معلمان در زمينه بازخورد،اصرار بر ارائه بازخوردهاي مكتوب در هرجلسه وبراي همه دانش آموزان است.ا ين دسته از معلمان با مفهوم واقعي بازخورد ونقش رهنمودي آن براي اصلاح اشتباهات وضعفهاي درسي فراگيران نا آشناهستند ومتاسفانه از سبد كالاي متنوع بازخورد ،فقط به بازخورد مكتوب همگاني گرايش يافته اند.بازخورد شفاهي،حسي وديگر بازخوردها همانقدر مهمند كه بازخوردهاي كتبي.چه كسي مي تواند مدعي شود كه فقط بازخورد كتبي ،والدين توصيفي را راضي مي كند؟اگر در جلسات توجيهي به طور دقيق به توجيه مفهومي وابزاري والدين پرداخته شود ، اين انتظار نابجا ايجاد نخواهد شد.اتفاقا كتاب مديريت بازخورد آقاي قره داغي فصل تازه اي را در زمينه بازخورد گشوده است.

رجبعلی کاریزنوی

ازآن جا كه همه اطلاعات و آموخته ها ورفتارهاي فراگيران در قالب نمره نمي گنجد به عنوان نمونه دانش آموزي كه از درس ديكته اي كه شامل صد كلمه مي باشد فقط بيست كلمه را غلط بنويسد معلّم به اونمره صفر مي دهد گذشته از اين كه در روحيه ي او اثر منفي مي گذارد نمره تنها به خودي خود اثر مطلوب در يادگيري فرا گيران ندارد. سوال اين است آيا تنها نمره براي بهبود وضعيّت فرا گير كافي است ؟ در حالي كه دانش آموزي كه حدود هشتاد كلمه را درست نوشته ولي تنها به جرم نوشتن بيست كلمه اشتباه نمره صفر ( هيچ ) مي گيرد وآن چنان در روح .جسم دانش آموز تاثير منفي مي گذارد كه در رفتار وعملكرد دانش آنوز به وضوح ديده مي شود وحتّي سالها اثر شوم آن باقي مي ماند چه بسا سبب ترك تحصيل فرا گير شو د.

رجبعلی کاریزنوی

در مورد امتحانات كتبي ديگر مانند رياضي وعلوم ودروس ديگر معلم فقط به حاصل عمل ( فراورده ) ثوجّه مي كند وآن را بامقياس كمي اندازه گيري مي كند در حاليكه به يقين توانايي هايي در دانش آمزان وجود دارد كه در جريان وفرايند و بيان محتوا ويا مرحله بكار بستن آن مطلب روشن تر مي شود مه اصلا با قالب هاي كمي قابل انئازه گيري نيست وبا باز خورد به جا ومناسب كه به فرا گيران داده مي شود اورا به اصلاح رفتار وارتقاء يادگيري سوق مي دهد .

رجبعلی کاریزنوی

معمولا دانش آموز واوليا ايشان فقط به نمره مي نگرند ونسبت به ضعف وقوّت او قضاوت مي كنند مه دو حالت دارد در صورت تشخيص قوي بودن فرزند خود اين تصور در ذهن اوايجاد مي شود كه ديگر نياز به تلاش ، مطالعه وتحقيق بيشتر در او خفته مي شود .ودر صورت ضعيف بودن دانش آموزاو چگونه مي تواند با ديدن نمره مشكلات خود را حل كند . در صورتي كه( نمره كم ) مانند سوهان جسم وروح اورا مي آزارد . در حالي كه باز خورد مناسب وبه موقع است كه مي تواند فرا گير را از لبه پرتگاه رهايي بخشد فراگير هم مي تواند به نقاط قوت خويش پي ببرد وآنان را سكوي پرتاب خويش قرار دهد وهم به كمك راهكارهاي مناسب معلم مي تواند نقاط ضعف خود را برطرف نمايد ( باز خورد مناسب ) لازم به ذكراست كه فرا گير ومعلم بايد: (بدانند كه همه چيز را همگان مي دانند و همگان هنوز از مادر زاده نشده اند ) پس باز خورد به موقع است كه مي تواند به ياد گيري وعمق بخشيدن وفرايند رسيدن به آن را تسهيل نمايد .

رجبعلی کاریزنوی

باز خورد به منزله نسخه اي مي ماند كه هم درد را تشخيص داده وهم راهكارهاي مناسب ( درمان ) در آن گنجانده شده است .بدون اين كه به شخصيت فرد آسيبي برساند در صورتي كه هيچكدام از مزاياي بازخورد صحيح وبه موقع در نمره ومقياس هاي كمي به چشم نمي خورد . در باز خورد مي توان به تفاوت هاي فردي كاملا توجّه نمود در حالي كه در نمره بايد چشم خود را برروي بسياري از واقعيت ها بست . با باز خورد توصيفي است كه فراگير پي مي برد در چه موقعيتي قرار دارد وچه فعّاليت هايي را بايد انجام دهد در صورتي كه با نمره عددي اين موارد محقق نمي شود . باز خورد همچون غذايي رشد دهنده ي عزت نفس خود باوري وانگيزش لازم براي حركت وتلاش وكوشش در دانش آموزان را فراهم مي گرداند كه در نمره وكميت هاي عددي برعكس باعث شدّت بخشيدن به ضعف دانش آموزان ضعيف مي گردد .

رجبعلی کاریزنوی

باز خورد فرايندي است كه ياد گيرنده بدان وسيله از چگونگي ياد گيري خود آگاه مي شود وهمين باعث مي گردد تا نسبت به اصلاح رفتار خويش اقدام كند باز خورد سبب مي شود كه فرا گير نسبت به موقعيت خود آگاه شود . ونمره از اين مهم بر خوردار نيست. در باز حورد است كه دانش آموزمي داند چه وضعيّتي دارد وچگونه مي تواند وضعيت خود را بهبود بخشد در حالي كه با نمره عددي دانش آموز فقط تا حدودي به وضعيت خود پي مي برد .آن چه براي دست اندر كاران ، اوليا ومعلمان مهم است دست يابي به توصيف كامل از تلاش ها ، پيشرفت ها وموقعيت دانش آموزان براي ارائه ي كمك وتسهيل شرايط ياد گيري بهتر براي آنان است .كه ايم موارد در نمره عددي خيلي كم رنگ است . باز خورد موثر آموزشي مبتني بر عملكرد واقعي دانش آموز در فرايند يادگيري از اساسي ترين وزير بنايي ترين مفاهيم است به طوري كه باعث سهولت ، بهبود واستمرار يادگيري دانش آموزان واصلاح و تغيير عملكرد آن ها مي شود در صورتي كه معلم نمي تواند از نمره دم به ياعت استفاده كند ( در يك جلسه در س چند بار ) منابع : مديريت باز خورد راهنماي ارائه ي باز خورد در ارزشيابي كيفي توصيفي مرتضي شكوهي – بهمن قره داغي

علی محمدی

استاد اندیشمند با خواندن بسته آموزشی به گونه ای دیگر به اجرا پرداختم واقعا دست مریزاد

رضا قندالی

با سلام استاد گرامی امیدوارم با راهنمایی شما نسلی نواندیش و آینده ساز بسازیم تا روشن گر راه آینده ایران زمین باشد. در ضمن وب سایت با محتوایتان را با کسب اجازه شما لینک کردم تا از محضر شما استفاده کنم.

حاجی پژمان

سلام همکار محترم بنده در آینده معلم میشوم وب مفیدی داری اگه سلیقت گرفت به من سر بزن و لیتکم کن. www.shoja7.blogfa.com