ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

نقشه ی اجرای دوره ی ضمن خدمت 30 ساعت
ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز ٢٥ خرداد ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

   وقت تمام بازگشت صفحه ی اولوقت تمام

نقشه ی اجرای دوره ی ضمن خدمت  30 ساعت

 }مبانی نظری    5 ساعت

منبع:

·        راهنمای اجرای ارزش یابی کیفی توصیفی در کلاس درس  .  محمد حسنی .    ( 1388) .

 
}پوشه  کار   5  ساعت
منبع:

·        مدیریت پوشه کار ، جورچین دانستن ، توانستن و به کاربستن در ارزش یابی کیفی – توصیفی . مرتضی شکوهی و بهمن قره داغی ( 1388) .

 
oآزمون مداد کاغذی  3 ساعت
منبع:

·        بهبود یادگیری با آزمون های مداد و کاغذی  ، بهمن قره داغی  ( 1389).

 

oآزمون عملکردی   3 ساعت
 
oسنحش مشاهده ای   4 ساعت
منبع:

سنجش مشاهده ای شیوه ای نو در  خدمت ارزش یابی کیفی – توصیفی  . بهمن قره داغی  ( 1388).

oخود سنجی و همسال سنجی   2 ساعت
oبازخورد    4 ساعت
منبع:

·        مدیریت بازخورد .  شکوهی مرتضی و بهمن قره داغی  ( 1389).

}آیین نامه    2 ساعت
منبع:
راهنمای آیین نامه ارزش یابی کیفی - توصیفی  ، ( 1388

کارنامه      2 ساعت