متفکردرود بر دوستان و همراهان .

خوب می دانید که ارزشیابی کیفی – توصیفی علی رغم فراز و فرودها ی فرا رو، تنها دریچه ای است که فرزندان  ما را به فردایی درخور، پیوند می دهد . لذا این حرکت و گذر از مرداب وارگی همیشه خوش ایند همه نیست. که البته هستند کسانی که کاه را کوه می گردانند .